greek grilled chicken, tomato, mozzarella, feta, kalamata olive, evoo & oregano, tzatziki.