ketel one vodka, bloody mary mix, splash tobasco, worchtershire, celery stalk.